Sti

Fra Andebu bygdebok (test 5)
Hopp til: navigasjon, søk

108. Sti

Navnet betyr «sti, vei» (gno. stigr). Skrives 1575 Stie, 1593 Sty, 1600 Stij, 1709 Stig, 1723 Stie. – Vannet i nærheten heter Stisvannet, uttalt stissvanne.

Oldtidsminner. Om bygdeborgen Kjempeås, som ligger vest for Sti, dels i Stiskogen, dels i Holandskogen, se under Holand.

Bålag: Prestbyen, Rismyr, Nedre Svartsrød og Trevland.

Skylden. Den gamle skyld, oppgitt bl. a. 1624, var 2 bpd. smør, og Sti ble regnet som ødegård. I 1667 satt til halvgard, og skylden økt til 2 bpd. 6 mk. smør, men også senere finnes av og til den gamle skyld anført. 1838: 3 daler 1 ort 11 skill. 1888 og 1904: 6 mark 75 øre.


Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 1 5 6 2
1667 1 2 6 3 6 28 8t,

trær 3 t

1723 1 1 8 4 16 1 skj. bl.korn,

6 t havre

1803 1 1 4 1 3 à 4 1 kv. hvete,

7 t havre

3 à 4
1835 1 1 4 2 1 ¼ t bygg,

4 t havre,
2 t poteter

1865 2 2 11 5 90  skpd.
⅝ t hvete,

1 ½ t bygg,
7 t havre,
6 ½ t poteter

6

6 à 8
4 à 5
3

1875 2 3 7 2 4 3 ¾ t hvete,

¾ t rug,
2 t bygg,
10 t havre,
1/16 t vikker,
5 ½ t poteter


Matrikulerte bruk.

 • 1838: 1.
 • 1888: 3.
 • 1904: 3.
 • 1950: 4.

Antall personer:

 • 1711: 3.
 • 1801: 8.
 • 1845: 16.
 • 1865: 14.
 • 1891: 10.

Andre opplysninger.

 • 1661: Skog til brenne og gjerdefang.
 • 1667: Intet rydningsland; pålagt å plante humlehage.
 • 1723: Skog til brenne og gjerder.
 • 1803: Jordsmonn av muld med leire i bunnen, våt og gold. Ussel havn, hvorfor havn om sommeren må leies til hesten; skog neppe til gjerdefang.
 • 1865: Skog til husbehov; kan selges av gran og furu årlig for tils. 5 spd.

Om skogen heter det i Larvik-grevens besiktigelse 1751 at den er av liten vidde; tresortene er gran, tollfuru, osp, or og bjerk, ingen eikeskog. En liten del av granskogen er brukbar til hustømmer. En del gran, tollfuru, eik, or og bjerk kan nyttes til kulleved, men det kan bare bli noen få lester med års mellomrom.


Innhold

Eiere

Sti tilhørte 1575 og senere helt til inn i det 19. årh. Andebu prestebord. Men gården har temmelig sikkert vært geistlig gods enda meget lenger tilbake. Ifølge en gammel jordliste som etter all sannsynlighet må være avskrevet etter biskop Øysteins jordebok (Rødeboken) fra 1398, hørte nemlig Sti allerede da til Andebu prestebord. Gården ble da vurdert jevngod med Prestbyen; begge gårder sattes til 1 markebol. I 1575 står Sti oppført som «en eng under Prestbyen» uten særskilt skyld, så på den tid har det nok vært underbruk under denne gård. Først fra 1830 er oppsitterne selveiere.

Brukere

Ole er den første brukeren vi kjenner til; han nevnes 1593 og 1604 (i 1598 finner vi også en Jørgen).

Alf, sannsynligvis sønn til Ole, nevnes først 1618, men har antagelig da hatt gården en tid. I 1615 eier han 6 mk. smør i Toverød i Skjee, muligens er hans hustru derfra. I 20-åra bor også en Gunnar (Gunder) her, med barna Ingrid, f. 1624, og Halvor, f. 1626. Sammen med en hel del andre sambygdinger må Alf i 1628 betale ½ daler i bot fordi han ikke hadde etterkommet påbudet om skyss av øvrighetspersoner. Han døde 1643, av barn nevnes sønnene Ole, som overtok gården, og Torbjørn. Den siste ble bruker på Nedre Holand.

Ole Alfssøn 1643–73. Hadde nok allerede tidligere vært farens medbruker. Barn: 1. Halvor, f. 1635. 2. Lars (Lauritz), f. 1637. 3. Torbjørn, f. 1639, overtok gården, se ndfr. 4. Randi, f. 1643. 5. Alf, f. 1648. Sønnene Halvor og Alf døde begge på Sti i 1678.

Torbjørn Olssøn 1673–93. F. 1639, d. 1693. G. m. Rønnaug Torgersdatter Berge, f. 1648. Barn (som vokste opp): 1. Ole, f. 1678, kom til Nedre Torrestad i Sandar. 2. Alf, f. 1680, kom til Trevland-Saga, var bl. a. sagmester, d. 1742. 3. Gunhild, f. 1681. 4. Ole d.y., f. 1683. 5. Tosten, f. 1686, kom visst til Hagnes i Hedrum. 6. Randi, f. 1690. Med sin hustru fikk Torbjørn jordegods i Berge og i Nedre Solberg i Sandar. Skiftet etter Torbjørn viste ca. 80 rdl. netto, jordegodset medregnet. Besetningen var på 1 hest (4 rdl.), 4 kuer, 2 ungdyr, 6 geiter, 3 bukker, 20 sauer og lam, 3 griser. Enken Rønnaug giftet seg snart igjen med

Hans Nilssøn ca. 1695–1726. Hans var visstnok fra Andebusogn. Var «landdragon» og deltok i krigen mot svenskene. Han blir en rekke ganger stevnet for retten for forskjellige «forgåelser»: han hadde hugget skog ulovlig i Pisserødskogen (dog frifunnet for dette), han hadde i 1718 unnlatt sin plikt til, sammen med en «bredslepike», å slå og breie ut høy på Brunla hovedgård, hvorfor han fikk en betydelig bot, og han hadde i 1719 latt være å møte opp med hester for å skysse Hans Majestets folk. Han hørte tydeligvis til dem som ytet klar motstand mot det fremmede embetsmannsvelde. Hustruen Rønnaug døde ca. 1720, og Hans giftet seg igjen med enken Marte Mathisdatter Vestre Virik i Sandar. Hun var fra Ruelsrød i Andebu, og Hans fikk med henne jordegods i denne gård. Hans og Marte hadde datteren Anne, som ble g. m. Anders Andersen Lofterød i Sandar. Hans døde i 1726, boet viste netto bare 15 rdl. Enken giftet seg igjen til From i Sandar. Neste leilending var

Truls Hansen 1727–38. F. ca. 1696, d. 1738 (slo seg ihjel i skogen). Han var av gammel Sti-slekt, idet han var sønn av Hans Torbjørnsen Vestre Skorge (tidligere på Øvre Torrestad og Nedre Holand), som igjen var sønnesønn av gamle Alf Sti. G. m. sin slektning Anne Olsdatter Nedre Torrestad (hennes far Ole var sønn av Torbjørn Olssøn Sti), f. ca. 1708, d. 1742. Truls later til å ha vært en driftig kar, som også økonomisk kom seg godt opp. I 1733 kjøpte han og broren Alf Hvitstein halve Øvre Torrestad av Haukerød-folket, samtidig fikk de bygselbrev på halve Skjeggerød; sammen med Alf hadde han også gods i Hvitstein (s.d.), og bodde visst der 1723–27; han låner også ut penger til sambygdinger. 1730 ble Truls beskyldt for å ha stjålet en sekk havre ved Trevland-saga. Saken kom for retten, og det ble ført en rekke vitner, blant dem en mann fra Trollsås, hvis kone hadde hørt det av Inger Bjørndalen fra Sandar, og Inger skulle igjen ha hørt om tyveriet på kirkeveien fra Kodal kirke. Men de som hadde fremsatt beskyldningene ble dømt, de måtte gjøre Truls Sti offentlig avbikt innen tinge og i omkostninger betale 4 ½ rdl. Truls var kirkeverge i Kodal, og som sådan hadde han på den reduserte Hvitstein sag latt skjære firskårne bord til reparasjon av Kodal kirke, som lå i Jarlsberg grevskap; bordene ble konfiskert med den begrunnelse at han burde ha søkt om å få skjære bord til kirken på en redusert sag i Jarlsberg grevskap!

Truls og Anne hadde 4 barn: 1. Gunhild, f. ca. 1728, g. 1757 m. Erik Andersen Østre Hotvedt; hun døde 1759. 2. Tor (eller Tore), f. ca. 1730, d. 1750. 3. Anne, f. 1733, g. 1756 m. Tobias Knutsen, de kom til Øvre Torrestad. 4. Helge, f. 1735, ble senere bruker på Sti, se ndfr. Ved skiftet etter Truls 1738 ble boet satt i netto 312 rdl.; han hadde en svær besetning, bl. a. 3 hester og 10 kuer, foruten adskillige dyr på Torrestad. Av bøker nevnes: En «Messions-Bibel»,. en gl. huspostill, to kirkesalmebøker, «Doctor Morten Luthers Catechismus forfattet i Sange» og «De Christnes Aandelige Kamp». Jordegodset i Hvitstein og Torrestad ble utloddet til barna, en pantobligasjon i Brekke til enken. Hun giftet seg igjen 1740 med følgende bruker,

Anders Halvorsen ca. 1740–64. F. ca. 1712 på Gjerla, sønn av Halvor Vidkunsen, d. 1764. Anders og Anne fikk sammen sønnen 1. Truls, f. 1741, d. 1764. Anne døde alt 1742, bare 34 år gl. Ved skiftet etter henne sto nå boet noe lavere enn i 1738, nemlig netto 225 rdl. Anders hadde året før av sin svigerfars bror Alf Hvitstein kjøpt dennes anpart, 18 mk. smør, i Øvre Torrestad for 105 rdl.; ved skiftet ble dette godset delt mellom barna. Av løsøret merkes: En kakkelovn «av kongens og dronningens form» (8 rdl.), ett åttekantet sølvstøp (3 rdl.), en. kobberkjele (6 rdl.), en flatskaftet sølvskje hvorpå står: «Gud give oss idag vort daglige brød, med Guds frygt og nøjsomhed» (1 rdl., 1 ort). Av bøker nevnes «Peter Dasses Cathechismi Sange». Anders giftet seg igjen allerede 1743, også nå med en Anne Olsdatter, datter av Ole Hansen Søndre Tori i Skjee; hun var f. ca. 1721, d. 1783. De fikk i alt 13 barn, hvorav bare disse 6 vokste opp: 2. Anne, f. 1744, d. 1798; ugift. 3. Halvor, f. 1749, d. 1780, ugift. 4. Helvig, f. 1755, g. 1) 1773 m. nedennevnte bruker Helge Trulsen, 2) 1809 m. em. Per Hansen Berge. 5. Abelone, f. 1756, g. 1784 m. Peder Hansen Østre Skorge; de kom til Berge. 6. Ole, f. 1762, g. 1790 m. Sibille Andersdatter Hvitstein; de kom først til Holmen under Søndre Holt i Skjee, deretter fikk de gård på Bergan i samme sogn. 7. Anne Tonette, f. 1764, d. 1792, ugift. Sammen med brødre og svogre solgte Anders i 1747 gods i Horntvedt og i 1748 i Bergan. Sammen med Torger og Ole Olssønner Torrestad var han formynder for Truls Hansens barn og for sin egen sønn i første ekteskap, Truls Andersen, og hadde derfor tilsyn med disses eiendom på Torrestad. I 1763 arver hans hustru 8 mk. smør i Tori for 33 rdl. Anders Halvorsen og sønnen Truls døde begge samme år, 1764. Ved skiftet etter Anders sto boet i netto 298 rdl. Gården ble nå noen år drevet av enken

Anne Olsdatter 1764–70. Hun har hos seg barna Halvor og Anne; i 1768 finner vi også som «tjenestedreng» Truls Hansens sønn Helge Trulsen, som blir neste bygslingsmann.

Helge Trulsen 1770–1803. F. på Sti 1735, d. 1803. Helge hadde i 1768 av Albret Simensen kjøpt halvdelen av dennes gods i Vestre Gallis, men som følge av odelsprotest fra Albrets bror Ole Simensen måtte Helge året etter selge parten tilbake til Ole (se Vestre Gallis, Bruk 2), og overtok så isteden bygselbruket Sti. Helge ble g. 1773 m. Anders Halvorsen Stis datter Helvig, f. 1755, d. 1826 på Berge. Helge og Helvig fikk 18 barn (derav 2 tvillingpar), de fleste døde som spebarn, og bare 5 vokste opp: 1. Truls, f. 1777, overtok gården, se ndfr. 2. Anders, f. 1780, g. 1809 m. enken Marte Kristine Andersdatter Gjelstad i Skjee. 3. Andreas, f. 1785 senere husmann på Sti, se ndfr. 4. Al (en tante på Tori het også Al), f. 1789, g. 1811 m. em. Abraham Torsen Reppeskål (f. på Trevland) i Hedrum. 5. Anne, f. 1797, g. 1821 m. Torger Nilsen Liverød. Helge døde 1803, boet viste netto 227 rdl.; enken Helvig giftet seg igjen 1809 med em. Peder Hansen Berge (opprinnelig fra Vestre Skorge) og flyttet dit.

Truls Helgesen 1803–26. F. 1777, d. 1826. G. 1804 m. Kari Knutsdatter fra Østre Hotvedt (tjente da på Trevland), f. 1777, d. 1823 (ell. 24). 8 barn, hvorav de 6 døde som spebarn. De som vokste opp var: 1. Hans Kristian, f. 1816. 2. Helvig, f. 1820. Truls giftet seg igjen 1826 med Anne Helvig Hansdatter fra Trevland, f. ca. 1799. Han døde imidlertid s.å.; ved skiftet etter ham sattes boet til netto 407 spd. Etter å ha sittet med gården et par år, giftet Anne Helvig seg igjen 1829 med

Anders Hansen 1829–30. F. ca. 1805, var em. fra Hagnes i Hedrum. To barn født på Sti, bare én vokste opp: Hans Martin, f. 1830. De flytter snart vekk, og nye folk kommer inn. Ingebret Kristiansen 1830–62. F. 1796 på Olsrød i Stokke, d. 1862. G. m. Anne Johannesdatter Brekke i Kodal, f. 1800, d. 1834. Ingebret hadde først vært bruker på Brekke endel år, inntil han i 1830 fikk kjøpt Sti av det offentlige for 1025 spd. (kongeskjøte av 23/4 1830, tgl. 2/12 s.å.) og således ble første selveier på gården. Ingebret og Anne fikk 6 barn sammen, hvorav de 3 vokste opp: 1. Johan Kristian, f. 1823, ble bruker på Sti, se ndfr. 2. Anne Pernille, f. 1828, g. 1854 m. Torger Olsen Vestre Nøklegård, f. i Søndre Slettingdalen 1800; de flyttet 1859 til Jåberg i Sandar. Torger ble senere vognmann i Sandefjord. 3. Johannes, f. 1830, skomaker, g. 1) 1857 m. Maren Andrea Hansdatter fra Kleppanmoen i Andebu; hun døde alt året etter. Johannes ble g. 2) 1868 m. enken Karen Marie Evensdatter Gjelstad i Skjee, og 3) 1873 m. Maren Abrahamsdatter Hanedalen; de bodde da på Sti som inderster, og fikk her s.å. sønnen Anton, men flyttet så til Fevang i Sandar. Ingebrets hustru Anne døde 1834, bare 34 år gl., ved skiftet sto boet netto i 585 spd. Han giftet seg igjen 1836 m. Sybille Andersdatter fra Anholt i Skjee. De fikk sammen disse 3 barna: 4. Antoni Arnt, f. 1836, g. 1866 m. Maren Andrea Andersdatter fra Hvitstein; han ble vognmann i Larvik. 5. Ivar Johan, f. 1838, ble bruker på Sti, se ndfr. 6. Berte Andrine, f. 1840, g. 1860 m. Antoni Jakobsen Brekke, som ble vognmann i Sandefjord. Ingebret overdro ved skjøte av 1844 (tgl. 1846) halve Sti for 500 spd. til eldste sønn Johan Kristian, men gården ble først formelt delt noe senere, etter skyldsetning 1845, tgl. 1846.


Bruksnr. 1 (Oppistua eller Søndre Sti)

Ingebret Kristiansen fortsetter på denne halvdel fra 1840 til sin død 1862. Han står seg godt og låner ut penger til sambygdinger. I 1856 arver han 25 spd. etter sin søster Berte Sofie Hønsvall. Ca. 1860 kjøpte han en part av Skjeggerød i Sandar, men solgte snart igjen. Etter Ingebrets død gikk hans part fra enken og arvingene over til sønnen

Ivar Ingebretsen 1863–81. F. 1838, d. 1907 på Hotvedt i Andebu. G. 1870 m. enken Olava Regine Olsdatter, f. på Svartsrød 1838 (hun hadde tidligere vært gift på Nordre Trollsås, s.d.), d. 1876. Ivar og Regine fikk 2 barn sammen: 1. Anders, f. 1870, senere bruker på Sti, se ndfr. 2. Ingvald, f. 1873, kom til Gjerla i Skjee, senere til Nes i Høyjord. I 1874 ble bnr. 2 utskilt fra bnr. 1 og 3 og solgt til Ivars halvbror Johannes, men salget gikk om igjen og Ivar ble eier også av bnr. 2, som senere har dannet en enhet sammen med bnr. 1 og hatt samme eier som dette. Ivars hustru døde 1876; i 1881 solgte han gården til Ole Ellingbø, og ernærte seg senere som dagarbeider, bl. a. på Svartsrød, Rismyr og sist på Hotvedt i Andebu. Han ble gift 2. gang 1897 med Brita Marie Jonasdatter fra Fagerskog i Frendefors, Sverige, f. 1874. De fikk datteren 3. Sigrid Ingeborg, f. 1897 (g. 1918 m. sjømann Lars Riis, f. 1894), og 4. sønnen Reinhard, f. 1899, d. i Slagen 1975. Reinhard var først til sjøs og drev senere bilverksted og transportvirksomhet i Slagen; hustruen Ruth var f. 1901 i Kristiansand og oppvokst på Horten, d. 1975.

Søndre Sti.

Ole Olsen Ellingbø 1881–95. F. 1842 i Vang i Valdres, d. 1895, g. 1879 m. Inger Marie Pedersdatter Trevland, f. 1856. Ellingbø var lærer på Prestbyen skole og kirkesanger. Barn: 1. Maren, f. 1883, d. 1895, 2. Peder, f. 1886, d. 1978, reiste bare ung til Amerika, var skogsarb. nær Seattle; ugift. 3. Olaf, f. 1888, kontorsjef i Oslo, g. m. Agnes Egtvedt fra Høyjord. 4. Anders Martin, f. 1890, d. 1973, sivilagronom, en tid bestyrer på Fossnes landbruksskole, kom senere til Haugan i Stokke. Hustruen Olga var fra Ås i Akershus. 5. Olga Marie, f. 1892, g. m. Herman Nyvold; de reiste til Amerika. 6. Anna, f. 1894, d. 1965, g. m. Henrik Møyland, f. 1894, d. 1941. De hadde en tid gård på Sønset i Høyjord, 1922–41 var Henrik forpakter på Ramnes prestegård. Enken flyttet 1945 til Stokke. Etter Ole Ellingbøs død 1895 satt hans enke Inger Marie i uskiftet bo. Inger Marie Ellingbø 1895–1913. Drev gården sammen med sønnen Peder, til denne reiste til Amerika i 1912. Etter hennes død 1913 eldes visstnok gården (bnr. 1 og 2) en ganske kort stund av Gullik Haughem (fra Torrestad, g. m. Elise Hønsvall), men handelen gikk om igjen og han dro tilbake til Amerika. Ellingbøs og hustrus arvinger solgte så gården ved skjøte tgl. 1915 for kr. 14 500 til

Anders Kristiansen Tveitan 1914–17. F. 1892, d. 1974, g. 1914 m. Marie Antonsdatter Prestbyen, f. 1890, d. 1974. Anders og Marie hadde følgende barn sammen: 1. Tone, f. 1916, g. m. fargerimester Ole Einelund, Salhus, Bergen. 2. Astrid, f. 1920, g. m. sagbrukseier Lars H. Sørum, Barkåker. 3. Karsten, f. 1925, d. 1967, g. m. Ragnhild Abrahamsen. Anders' og Maries ekteskap oppløst. Anders solgte Sti igjen ved skjøte tgl. 1917 for kr. 25 000 til følgende bruker. Han hadde senere gård på Rørkoll og Holtet i Stokke og drev så i forskjellige yrker, på Sem, på Modum, i Drammen og ved Sandefjord; ble deretter bruker i Skuggen (Vestre Skorge, se mere om ham under denne gård, gnr. 116, bnr. 1).

Kjetil Løndal 1917–19. Løndal, som var fra Telemarken, var lærer på Prest-byenskolen og kirkesanger 1916–19 (han hadde tidligere en kortere tid bodd i Bommerhus). Han hadde en pleiedatter, Åsne. Løndal solgte igjen ved skjøte tgl. 1919 for kr. 36000 til

Ivar Sørensen Brudal 1919–32. F. 1871, d. 1934 i Enden, g. 1893 m. Trine Andrine Torsdatter fra Svindalen, f. 1858, d. 1918; se også under Solberg, hvor Ivar hadde gård (Brudal) i mange år før han kom til Sti. På Sti drenerte Ivar en stor del av gården. Han ble hjulpet i gårdsarbeidet av sønnen Thoralf, f. 1896, g. 1921 m. Ingrid Riis, f. 1899. Deres barn: 1. Borghild, f. 1921. 2. Tordis, f. 1925. 3. Ivar, f. 1931. Ivar Sørensen ble rammet av den økonomiske krise og måtte ca. 1932 fravike gården. Sammen med sønnen Thoralf flyttet han da til Vestre Hasås, hvor Thoralf var forpakter en kort tid. Ivar kom så til datteren og svigersønnen i Enden, hvor han døde snart etter. Thoralf fikk arbeid på Vera og bodde en tid på Fossheim; senere bygde han seg hus i Sandar og flyttet dit. Sti ble ved auksjon solgt for kr. 19 500 til

Søndre Sti Gårdskart NIBIO.

Anton Christensen 1933–72. F. 1899 i Frørup på Fyn i Danmark, g. 1928 m. Berte Sofie Rismyr, f. 1901. Sønnen Kjell døde 1942, 12 år gl. Pleiedatter: Gerd Helene, f. 1937, datter av Hjalmar og Erika Hvitstein, g. m. Gunnar Brathaug, Stokke, f. 1930, som overtok gården i 1972.

Bnr. 1 og 2 har en samlet matrikkelskyld på mark 3,56. Gården har ca. 120 mål innmark og ca. 200 mål skog, mest barskog, beliggende sydvest for eiendommen. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker.

Den gamle bygdeveien gikk tidligere like forbi husene. Våningshuset satt opp ca. 1870 av Ivar Ingebretsen; halvparten av det stammer fra det gamle framhuset som sto da Sti enda var én gård. Også uthuset ble bygd av Ivar omtrent samtidig. Bryggerhus satt opp 1946 av Anton Christensen. Gården har hatt smie. Ny vannledning ble lagt 1938. Gården har hatt hestevandring. Søndre Sti brukte tidligere treske- og rensemaskin sammen med Nordre Sti; i 1940 kjøpte gårdene treskeverk sammen. Elektrisk motor ca. 1922.

Antikviteter: Rosemalt hengeskap (tulipanrose), merket M.S.P. 1838.

Marknavn: Plassen, Kjerstis ås.

Besetning (ca. 1950): 2 hester (etter traktor var kjøpt, 1 hest), 7 kuer og ungdyr, 5–6 griser, 150 høns. Avling: Hvete 3–4000 kg, havre 2500 kg, poteter 150 t, kålrot 4–5 mål.

Bruksnr. 2, Plassen (skyld 47 øre)

Utskilt fra bnr. 1 og 3 i 1874 med skyld 1 ort 4 skill, (senere 47 øre). Parten var opprinnelig husmannsplass, omfatter ca. 20 mål og ligger 3–400 m sydvest for bnr. 1. Plassen kan ikke ha vært gammel, for vi hører aldri om husmenn på Sti før frampå 1800-tallet og den eneste husmann vi finner nevnt som sådan er Andreas Helgesen, f. 1785, d. 1839. Andreas var sønn av brukeren Helge Trulsen (se ovfr.). G. 1820 m. Tale, datter av Even Dammen (under Vestre Hot-vedt i Andebu), f. i Hedrum 1793, d. 1885. Barn: 1. Helene Marie, f. 1821, g. 1847 m. Johan Martin Iversen Rismyr. 2. Helge, f. ca. 1825, g. 1) 1850 m. enken Anne Helene Håkonsdatter Rusletvedt i Stokke og flyttet dit, 2) m. Helene Marie Andersdatter fra Vestre Gallis. 3. Peder, f. 1827, g. 1855 m. Johanne Katrine Larsdatter Søndre Trollsås og flyttet dit. 4. Anne Tonette, f. 1830, g. 1863 m. Hans Kristian Olsen Rånarød i Hedrum. 5. Erik, f. 1834. 6. Matias, f. 1836, sjømann, døde ute. Etter Andreas' død bodde enken Tale i Plassen i mange år; hun døde i Rismyr, 92 år gl. Avgiften for Plassen var svarende til 20 kr året (eller muligens 20 kr. til hvert bruk).

Etter utskillelsen i 1874 ble bnr. 2 solgt til brukeren Ivar Ingebretsens halvbror Johannes, men salget gikk om igjen og Ivar Ingebretsen ble også eier av bnr. 2, som senere har fulgt bnr. 1 og hatt samme eier som dette. Husene ble revet ca. T875–80.


Bruksnr. 3 (Nedistua eller Nordre Sti)

Johan Kristian Ingebretsen 1844–83. F. 1823 på Brekke, d. 1908 i Trevland-Saga, g. 1841 m. Karen Anne Andersdatter fra Årholt i Arnadal, f. 1816, d. 1878. Barn: 1. Anne Andrine, f. ca. 1841 i Stokke, g. 1873 m. em. Hans Pedersen Lingelem-Bergan i Sandar. 2. Ingeborg Marie, f. 1852. 3. Karl Johan, f. 1858. Johan Kristian solgte gården ved skjøte tgl. 1883 (noe løsøre var solgt tidligere) til

Ingeborg Andrea Abrahamsdatter Trevland 1883–1900. F. på Adne 1810, enke etter Hans Iversen Trevland (d. 1872), som var kommet fra Øvre Bjørndal. Deres 2 barn var døde ganske små. Ingeborg Andrea døde 1900. Ved skjøte tgl. 1902, utstedt av skifteforvalteren i boet etter dem, ble gården for kr. 6000 solgt til

Anders Iversen 1902–38. F. 1870 på Søndre Sti, d. 1949, sønn av Ivar Ingebretsen (se ovfr.). G. m. Pauline Anette Mathiasdatter Tutvedt, Hedrum, f. 1878, d. 1965. Barn: 1. Ragnvald, f. 1903, g.m. Marie Holm; de bor i Sandar. 2. Tordis, f. 1905, d. 1918. 3. Sigurd, f. 1910, overtok gården, se ndfr. 4. Magnhild, f. 1911, g. 1932 m. Alfred Smedsrud, se ndfr., bnr. 4. 5. Arne, f. 1913, g. 1939 m. Sigrid Sundby, Nykirke, f. 1914; de bor i Sandar. Ved skylddeling 1937 ble fra bnr. 3 utskilt bnr. 4 (se ndfr.). Ved skjøte tgl. 1938 overdro Anders gården for kr. 20 000 samt forbehold om husvær for seg og sin hustru, levering av gårdsprodukter m. v. (den 5-årlige verdi satt til kr. 1250), til sønnen

Sigurd Sti 1938–72. F. 1910, g. 1932, m. Anna Matilde Jørgensen fra Seierstad i Hedrum, f. 1911. Barn: 1. Arne, f. 1932, overtok gården, se ndfr. 2. John, f. 1936, g. m. Anne Marie Riise, f. 1943. 3. Grete, f. 1940, g. m. Ture Yngve Åberg, Sandar, f. 1935. 4. Reidun, f. 1941, g. m. Jan Roger Nilsen, f. 1940. 5. Ragnar, f. 1944. 6. Rolf, f. 1947. I 1972 ble gården overdratt til eldste sønn

Arne Sti 1972– . F. 1932, g. m. Kari Margrethe Joki, f. 1939.

Bnr. 3 har en matrikkelskyld på mark 3,00. Gården har 83 mål innmark og 135 mål skog, mest barskog, fordelt på tre skogstykker, et sydvest for gården, et i nordvest og et i øst for den. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Har vært humlehage. En del tomter er fraskilt til boliger.

Nordre Sti. Gårdskart NIBIO

Gården lå tidligere like ved den gamle hovedveien som gikk forbi Prestbyen skole over til Svartsrød. Husebygningene før gården ble delt lå omtrent der hvor bryggerhuset nå ligger. Etter delingen deltes også den gamle framhusbygningen, slik at den ene halvparten kom til Oppistua og den andre ble til bryggerhus i Nedistua. Ingeborg Trevland satte opp framhus og uthus, framhuset ca. 1880. Anders Iversen bygde klinksteinsfjøs. Uthusene brente opp sommeren 1926 etter lynnedslag, og Anders satte så opp nye uthus. Han bygde også nytt bryggerhus i 1905. Gården har hatt smie og temmelig sikkert også kjone. Ikke sag eller kvern. Hovedbygningen restaurert 1975. Nytt uthus bygd i 1977. Separator anskaffet ca. 1900. Gården har hatt hestevandring. Anders Iversen brukte den bl. a. til å kappe ved med. Angående treske- og rensemaskin samt treskeverk, se under Oppistua. Elektrisk motor anskaffet ca. 1922.

I Kjonåslia er en stor jettegryte. Tidligere sto det en gammel stor, hol eik på gården.

Dokumentet vedrørende delingen av Sti er i behold.

Marknavn: Langlende, Kølæbånn, Hestehagæn, Røysås, Kjonås (nå kalt Kjempås, gammel bygdeborg, se under Holand), Kjonåslægdæ.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, noen ungdyr, 3 griser. Avling: Hvete 2500 kg, havre 3000 kg, poteter 200 t, kålrot 4–5 mål.

Bruksnr. 4, Vang (skyld 11 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1937 og ved skjøte fra Anders Iversen tgl. 1938 solgt for kr. 2000 til Alfred Smedsrud, f. 1900 i Balke, Østre Toten, d. 1966, g. 1932 med Magnhild, f. 1911, datter av ovennevnte Anders Iversen Sti. Barn: 1.Tordis, f. 1932, g. m. Asbjørn Hjertås, Sandar; bopel Sandefjord. 2. Magnar, f. 1934, g. m. Åse Karlsen, Sandar; bopel Sandefjord. 3. Anne Lise, f. 1937, g. m. Gunnar Madsen, Danmark; bopel Brunlanes. 4. Randi, f. 1944, g. m. Helge Skogly; bopel Rismyr. 5. Bjørg, f. 1950, g. m. Johan Straand, Vrådal, og bor der. 6. Karin, f. 1954, g. m. Leif Eriksen, Nestun; bopel Brunlanes. Smedsrud bygde husene og brøt opp all jorda. Han bygde og drev i flere år Kodal Potetkokeri. Eiendommen ble i 1977 overdratt til datter og svigersønn Tordis og Asbjørn Hjertås.

Bruksnr. 5, Bjerke, Kodalveien 348 - (1,0 mål)

19.12.2005 - Solgt til Hege Margrethe Vestly og Kjetil Vestly

10.03.2005 - Solgt til Sigurd Vestly

26.01.2005 - Solgt til Aage Myhre

Juli 1966 - Solgt til Arne Taranrød

Juni 1956 - Solgt til Oddmund Rolstad

Juni 1953 - Solgt til Einar Riis

18.05.1955 - Etablert av Anton Christensen fra bnr. 1

Bruksnr. 6, Fjelly, Kodalveien 370 - (0,1 mål)

19.12.1955 - Solgt til Gunnar Brathaug

19.12.1955 - Etablert av Anton Christensen fra bnr. 1

Bruksnr. 7, Bjerke II, Kodalveien 348 - (1,0 mål)

19.12.2005 - Solgt til Hege Margrethe Vestly og Kjetil Vestly

10.03.2005 - Solgt til Sigurd Vestly

26.01.2005 - Solgt Aage Myhre

Juli 1966 - Solgt til Arne Taranrød

16.08.1958 - Etablert av Anton Christensen fra bnr. 1

Bruksnr. 8, Solslett, Stibakken 5 - (0,85 mål)

11.10.2013 - Solgt til Christian Sti

02.04.1998 - Solgt til Anne Marie Sti

06.03.1985 - Solgt til Terje Aaberg

Okt. 1985 - Solgt til Yngve og Grethe Aaberg

19.10.1964 - Etablert av Sigurd Sti fra bnr. 3

Bruksnr. 9, Aasheim, Stibakken 1 - (2,10 mål)

11.10.2013 - Solgt til Christian Sti

02.04.1998 - Solgt til Anne Marie Sti

20.10.1965 - Er overdratt til John Sti

10.06.1965 - Etablert av Sigurd Sti fra bnr. 3

Bruksnr. 10, Fjellstad, Stibakken 3 - (1,50 mål)

09.09.1997 - Solgt til Steinar Halvorsen og Venke Halvorsen

24.09.1996 - Solgt til Reidun Nilsen, Grete Åberg, Rolf Sti, Ragnar Sti, John Sti og Arne Sti

24.09.1996 - Solgt til Anna Mathilde Sti

29.01.1968 - Er etablert av Sigurd Sti fra bnr. 3

Bruksnr. 11, Lillevangen, Kodalveien 346 - (1,85 mål)

23.02.2005 - Solgt til Ivar Erdal og Gro Trøan Erdal

30.08.1977 - Solgt til Ole Kristian Torp og Kirsten Elisabeth Hjertaas Torp

24.08.1977 - Er etablert av Tordis Hjertaas fra bnr. 4

Stiåsen-feltet sett fra Rismyr-feltet.

Bruksnr. 12 - Ikke benyttet

Bruksnr. 13 - Ikke benyttet

Bruksnr. 14 - Ikke benyttet

Bruksnr. 15 - Ikke benyttet

Bruksnr. 16, Stiåsen 11 - (1,67 mål)

14.11.1997 - Solgt til Per Arild Abrahamsen og Ann Erika Brathaug Abrahamsen

12.11.1997 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 17, Stiåsen 13 - (1,14 mål)

02.06.2015 - Solgt til Morten Trevland og Gunn Karin Fimland Trevland

23.11.2000 - Solgt ftil Margit Ingjerd Frøysnes og Targeir Frøysnes

05.06.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 18, Stiåsen 15 - (1,04 mål)

07.09.2001 - Solgt Kenneth Sande og Birgit Anita Sande

31.05.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 19, Stiåsen 17 - (1,06 mål)

07.05.2010 - Solgt til Marte Sommervold Melsom og Erling Melsom

07.04.2005 - Solgt til Oddmund Hotvedt

02.11.2004 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans

31.05.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 20, Stiåsen 19 - (1,15 mål)

Stiåsen.

16.06.2005 - Solgt til Gunnar Hvitstein

02.11.2004 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans

31.05.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 21, Stiåsen 28 - (1,03 mål)

28.05.2002 - Solgt til Vibeke Standal

31.05.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 22, Stiåsen 26 - (1,12 mål)

01.11.2006 - Solgt til Linda Nilsen og Anders Børre Nilsen

23.10.2000 - Solgt til Jon Preben Sandvik

31.05.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 23, Stiåsen 24 - (1,20 mål)

04.12.2000 - Solgt til Jan Tore Tveiten og Berit Tveiten

14.11.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 24, Stiåsen 22 - (0,88 mål)

11.04.2005 - Solgt til Egil Sandstaa og Torill Aalborg Jensen

06.12.2000 - Solgt til Line Merethe Skalleberg og Ken Skalleberg

14.11.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 25, Stiåsen 20 - (1,18 mål)

07.07.2014 - Solgt til Hanne Kari Kristiansen og Dag Olav Kristiansen

27.11.2000 - Solgt til Barbara Zofia Riis og Bjørn Olav Riis

06.06.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 26, Stiåsen 18 - (1,6 mål)

21.03.2016 - Solgt til Trond Steinbråten og Svetlana Brezgina Gulestø

11.04.2002 - Solgt til Kjetill Tveiten og Laila Harstad Tveiten

05.06.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 27, Stiåsen 16 - (1,42 mål)

21.03.2016 - Solgt til Trond Steinbråten og Svetlana Brezgina Gulestø

11.04.2002 - Solgt til Kjetill Tveiten og Laila Harstad Tveiten

05.06.2000 - Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 28, Stiåsen 14 - (1,3 mål)

Stiåsen-feltet.

03.05.2013 - Solgt til Ragne Merethe Trollsås Frydenberg og Ivar Andreas Frydenberg

02.11.2010 - Solgt til Inger Johanne Sæthern og Terje Sæthern

03.11.2004 - Solgt til Fredrik Gilde og Kristin Gilde

03.04.2003 - Solgt til Tom Arne Heyerdahl og Hege Halligard Heyerdahl

03.04.2003 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans

- Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 29, Stiåsen 12 - (1,2 mål)

16.06.2009 - Solgt til Jan-Thore Johnsen

31.01.2002 - Solgt til Jan-Thore Johnsen og Nina Bakke

- Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 30, Stibakken 1A, 1B & 3A, 3B, 3C - (2,6 mål)

- Etablert av Odd Brathaug fra bnr. 1

Bruksnr. 31, Stiåsen 7 - (1,0 mål)

03.07.2014 - Solgt til Hans-Kristian Eskedal

06.11.2012 - Solgt til Kodal Bygg As

05.11.2004 - Solgt til Svein Olav Aske og Bente Jellum

14.05.2002 - Solgt til Silje-Therese Frank og Erlend Frank

- Solgt til Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 32, Stiåsen 9 - (1,0 mål)

10.08.2009 - Solgt til Svein Kenneth Karlsen og Louise Rennehvammen

29.04.2002 - Solgt til Nilssen Jette Wisløff og Nilssen Rikard Johan Wisløff

Bruksnr. 33, Stibakken 2 - (1,0 mål)

06.12.2001 - Solgt til May Helene Hansen og Bjørn Willy Hansen

- Etablert av Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 34, Stibakken 5 - (0,9 mål)

06.12.2001 - Solgt til May Helene Hansen og Bjørn Willy Hansen

- Etablert av Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 35, Stibakken 19 - (1,1 mål)

Ubebygd pr. 2015.

Bruksnr. 36, Stibakken 17 - (0,9 mål)

14.09.2015 - Solgt til Muhamed Brkan og Jelena Saric Brkan

- Etablert av Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 37, Stibakken 15 - (0,7 mål)

02.05.2008 - Solgt til Lars Martin Gåsholt og Laila Gåsholt

11.12.2006 - Solgt til Arild Lie Jonsmyr

- Etablert av Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 38, Stibakken ? - (1,2 mål)

- Ubebygd pr. 2015

- Etablert av Kari Margrethe Sti

Bruksnr. 39, Stiåsen 4A - (0,6 mål)

16.02.2011 - Solgt til Benjamin Hovland

21.08.2002 - Solgt til Vigdis Midtbø

04.04.2002 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 40, Stiåsen 4B - (0,5 mål)

16.02.2011 - Solgt til Benjamin Hovland

21.08.2002 - Solgt til Vigdis Midtbø

04.04.2002 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 41, Stiåsen 6A - (0,6 mål)

13.06.2014 - Solgt til Leo Morgan Andersen

13.06.2014 - Solgt til Eva Halvorsen, Anne Britt Eftedal, Marit Berntinussen, Tom Arne Simonsen og Jan Ivar Simonsen

04.04.2002 - Solgt til Arne Simonsen

- Opprettet av Kodal Eiendomsutvikling Ans

Bruksnr. 42, Stiåsen 6B - (0,6 mål)

27.02.2007 - Solgt til Trond Sørensen

07.02.2007 - Er overdratt fra Valborg Hvaal til Ruth Main Sørbotten og Reidar Arne Nomme

25.04.2002 - Solgt til Valborg Hvaal

- Opprettet av Kodal Eiendomsutvikling Ans

Bruksnr. 43, Stiåsen 2A - (0,5 mål)

05.12.2007 - Solgt til Marianne Nilsen og David Jetmund Bramley

07.02.2003 - Solgt til Sharon Nicola Boyle og Gavin Boyle

07.02.2003 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans fra Odd Brathaug

Bruksnr. 44, Stiåsen 2B - (0,5 mål)

02.04.2014 - Solgt til Ulf Hjellnes

02.11.2010 - Solgt til Karianne Trollsås og Svein Trollsås

05.03.2003 - Solgt til Jeanette Venås Engebretsen og Geir Trolle Engebretsen

07.02.2003 - Solgt til Kodal Eiendomsutvikling Ans fra Odd Brathaug

Bruksnr. 45, Kodalveien 344 - (0,8 mål)

14.03.2016 - Solgt til Janne Christin Torheim og Tom Arild Audensen

Omfatter også: Gnr 108, bnr 55

02.06.2009 - Er overdratt til Sigrid Riis

Etablert for Ivar Riis

Bruksnr. 46, Stiåsen 21 - (0,9 mål)

12.02.2014 - Solgt til Tor Kristian Hansen og Anette Flaatten Hansen

24.12.2008 - Solgt til Kristian Tveitan og Brita Waagenes Tveitan

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 47, Stiåsen 23 - (0,8 mål)

25.08.2009 - Solgt til Svein Birger Frøysnes og Marianne Bredesen Lie

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 48, Stiåsen 27 - (0,9 mål)

17.02.2012 - Solgt til Heidi Haughem og Even Breivik Thors

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 49, Stiåsen 25 - (0,9 mål)

24.01.2012 - Solgt til Kjell Arne Colbiørnsen og Jane Colbiørnsen

06.04.2009 - Solgt til Kjetil Tveitan og Kristian Tveitan

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 50, Stiåsen 49 - (1,0 mål)

03.06.2010 - Solgt til Jeanette Venås Engebretsen og Geir Trolle Engebretsen

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 51, Stiåsen 47 - (0,9 mål)

27.12.2011 - Solgt til Petter Speilberg og Hanne Cecilie Heyerdahl Speilberg

- Etablert av Odd Brathaug

Bruksnr. 52, Stiåsen 45 - (1,0 mål)

21.04.2010 - Solgt til Pål Haugen og Ellen Margrethe Ingholm Gustavsen

29.03.2010 - Solgt fra Odd Brathaug til Kodal Bygg As

Bruksnr. 53, Stiåsen 43 - (1,0 mål)

30.04.2009 - Solgt fra Odd Brathaug til Richard Næss og Mary Næss-Arntsberg

Bruksnr. 54, Stiåsen 41, 39, 37, 35, 33, 31 & 29 - (3,6 mål)

Stiåsenfeltet.

20.07.2009 - Etablert av Kodal Bygg As til 7 enheter.

Bruksnr. 55, Andel av Kodalveien 344 - (0,3 mål)

Se Kodalveien 344, (Gnr 108, bnr 45).

Bruksnr. 56, Andel av Kodalveien 344 - (1,8 mål)

Veisystemer i Stiåsen

Bruksnr. 57, Kodalveien 336 - (0,8 mål)

08.04.2014 - Solgt fra Ivar Riis til Reidar Holand og Wenche Kjellaug Holand

Bruksnr. 58, Kodalveien 342 - (2,3 mål)

01.10.2012 - Solgt fra Ivar Riis til Ingar Vestly og Kari Mette Vestly som fritidseiendom